یاسر جلالیکارشناس ارشد it علاقمند به فناوریهای نوین ، یورشگر